Ekoinfonet - serwis aktualno¶ci prawnych


Otrzymuj emilem powiadomienia o zmianach w prawie

Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Edukacja - kliknij nazwe ustawy aby wywietli wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20170001763

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 wrzenia 2017 r. w sprawie ramowych planw nauczania w publicznych szkoach i placwkach artystycznych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:07
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001743

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie orzecze i opinii wydawanych przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:13
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001712

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zada wiodcych orodkw koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuczych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:21
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001642

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga ochrony przeciwpoarowej, jakie musi spenia lokal, w ktrym s prowadzone oddzia przedszkolny lub oddziay przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztacenia oddziau przedszkolnego lub oddziaw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001643

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001644

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001646

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej i opiekuczej oraz rodzajw tej dokumentacji

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:38
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001647

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad dziaania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:38
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001648

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ksztacenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajcych za granic

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:38
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001649

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie organizacji ksztacenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajcych za granic

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:38
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001651

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy w szkoach publicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:37
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001652

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw organizowania ksztacenia, wychowania i opieki dla dzieci i modziey niepenosprawnych, niedostosowanych spoecznie i zagroonych niedostosowaniem spoecznym

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:37
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001653

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji owiatowej oraz terminw przekazywania niektrych danych do bazy danych systemu informacji owiatowej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:37
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001654

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ksztacenia oraz warunkw i form realizowania specjalnych dziaa opiekuczo-wychowawczych w przedszkolach i szkoach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spoecznej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001655

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ksztacenia osb niebdcych obywatelami polskimi oraz osb bdcych obywatelami polskimi, ktre pobieray nauk w szkoach funkcjonujcych w systemach owiaty innych pastw

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001656

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie indywidualnego obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001657

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajw innych form wychowania przedszkolnego, warunkw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziaania

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001658

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:35
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001663

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:34
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001625

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad i warunkw udzielania i cofania zezwolenia na zaoenie przez osob prawn lub osob fizyczn szkoy lub placwki publicznej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:44
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001772

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 18 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespow ewaluacji i zespow powoywanych przez ministra waciwego do spraw nauki oraz recenzentw i ekspertw

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:05
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001771

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie statutu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:05
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001763

Rozporzdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 wrzenia 2017 r. w sprawie ramowych planw nauczania w publicznych szkoach i placwkach artystycznych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:07
2017-09-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001755

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 12 wrzenia 2017 r. w sprawie wysokoci wynagrodzenia czonkw Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:10
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001743

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzenia 2017 r. w sprawie orzecze i opinii wydawanych przez zespoy orzekajce dziaajce w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:13
2017-09-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001735

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkw i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie wsppracy naukowej z zagranic

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:15
2017-09-28
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001712

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 wrzenia 2017 r. w sprawie szczegowych zada wiodcych orodkw koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuczych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:21
2017-09-08
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001696

Rozporzdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiw doktoranckich i stypendiw doktoranckich

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:25
2017-10-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001642

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga ochrony przeciwpoarowej, jakie musi spenia lokal, w ktrym s prowadzone oddzia przedszkolny lub oddziay przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztacenia oddziau przedszkolnego lub oddziaw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001643

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoach i placwkach

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001644

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:39
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001646

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoy i placwki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaalnoci wychowawczej i opiekuczej oraz rodzajw tej dokumentacji

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:38
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001647

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych zasad dziaania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:38
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001648

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ksztacenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajcych za granic

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:38
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001649

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie organizacji ksztacenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajcych za granic

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:38
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001651

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie szczegowych warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy w szkoach publicznych

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:37
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001652

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw organizowania ksztacenia, wychowania i opieki dla dzieci i modziey niepenosprawnych, niedostosowanych spoecznie i zagroonych niedostosowaniem spoecznym

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:37
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001653

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji owiatowej oraz terminw przekazywania niektrych danych do bazy danych systemu informacji owiatowej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:37
2017-09-02
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001654

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji ksztacenia oraz warunkw i form realizowania specjalnych dziaa opiekuczo-wychowawczych w przedszkolach i szkoach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy spoecznej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001655

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ksztacenia osb niebdcych obywatelami polskimi oraz osb bdcych obywatelami polskimi, ktre pobieray nauk w szkoach funkcjonujcych w systemach owiaty innych pastw

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001656

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie indywidualnego obowizkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i modziey

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001657

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajw innych form wychowania przedszkolnego, warunkw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziaania

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:36
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001658

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:35
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001663

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowych warunkw i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje w zawodzie

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:34
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20170001625

Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegowych zasad i warunkw udzielania i cofania zezwolenia na zaoenie przez osob prawn lub osob fizyczn szkoy lub placwki publicznej

obowizujcy na dzie 2017-09-26 00:00:44
2017-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczcych procedur nadawania i cofania statusu uchodcy w Pastwach Czonkowskich

2005-12-01
32005L0071

Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 padziernika 2005 r. w sprawie szczeglnej procedury przyjmowania obywateli pastw trzecich w celu prowadzenia bada naukowych

2005-10-12
32004L0114

DYREKTYWA RADY 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunkw przyjmowania obywateli pastw trzecich w celu odbywania studiw, udziau w wymianie modziey szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

2004-12-13
32004L0083

DYREKTYWA RADY 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli pastw trzecich lub bezpastwowcw jako uchodcw lub jako osoby, ktre z innych wzgldw potrzebuj midzynarodowej ochrony oraz zawartoci przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0081

DYREKTYWA RADY 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom pastw trzecich, ktrzy s ofiarami handlu ludmi lub wczeniej byli przedmiotem dziaa uatwiajcych nielegaln imigracj, ktrzy wsppracuj z waciwymi organami

2004-04-29
32004L0038

DYREKTYWA 2004/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i czonkw ich rodzin do swobodnego przemieszczania si i pobytu na terytorium Pastw Czonkowskich, zmieniajca rozporzdzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylajca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG

2004-04-29
32003L0110

DYREKTYWA RADY 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celw deportacji drog powietrzn

2003-11-25
32003L0109

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczca statusu obywateli pastw trzecich bdcych rezydentami dugoterminowymi

2003-11-25
32003L0086

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 wrzenia 2003 r. w sprawie prawa do czenia rodzin

2003-09-22
32003L0009

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiajca minimalne normy dotyczce przyjmowania osb ubiegajcych si o azyl

2003-01-27
32001L0055

DYREKTYWA RADY 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych norm przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napywu wysiedlecw oraz rodkw wspierajcych rwnowag wysikw midzy Pastwami Czonkowskimi zwizanych z przyjciem takich osb wraz z jego nastpstwami

2001-07-20
31993L0096

DYREKTYWA RADY z dnia 29 padziernika 1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentw

1993-10-29
31990L0365

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu osb zatrudnionych i wykonujcych dziaalno zarobkow na wasny rachunek, ktre zakoczyy dziaalno zawodow

1990-06-28
31990L0364

DYREKTYWA RADY z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa staego pobytu

1990-06-28
31968L0360

DYREKTYWA RADY z dnia 15 padziernika 1968 r. w sprawie zniesienia ogranicze w przemieszczaniu si i pobycie pracownikw Pastw Czonkowskich i ich rodzin we Wsplnocie

1968-10-15
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczcych procedur nadawania i cofania statusu uchodcy w Pastwach Czonkowskich

2005-12-01
32005L0071

Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 padziernika 2005 r. w sprawie szczeglnej procedury przyjmowania obywateli pastw trzecich w celu prowadzenia bada naukowych

2005-10-12
32004L0114

DYREKTYWA RADY 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunkw przyjmowania obywateli pastw trzecich w celu odbywania studiw, udziau w wymianie modziey szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

2004-12-13
32004L0083

DYREKTYWA RADY 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli pastw trzecich lub bezpastwowcw jako uchodcw lub jako osoby, ktre z innych wzgldw potrzebuj midzynarodowej ochrony oraz zawartoci przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0038

DYREKTYWA 2004/38/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i czonkw ich rodzin do swobodnego przemieszczania si i pobytu na terytorium Pastw Czonkowskich, zmieniajca rozporzdzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylajca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG

2004-04-29
32013R1408

-

0000-00-00
32013R1407

-

0000-00-00

Audytor wymaga prawnych Audytor wymaga prawnych jest aplikacj monitorujc status nadzorowanych aktw prawnych wedug listy zdefiniowanej przez uytkownika. System informuje o nowych, zmienionych lub uchylonych aktach w dziedzinach z listy.

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktw prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysya powiadomienie via email. Wiadomo zawiera link do strony z informacj o nowym akcie . We wiadomosci jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawie.

Treci na tej stronie zostay pobrane z zasobw udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Kada informacja o sprawach publicznych stanowi informacj publiczn w rozumieniu ustawy i podlega udostpnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o dostpie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pn. zm.)
Informacj publiczn Kancelaria Sejmu udostpnia poprzez ogaszanie dokumentw i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchway Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostpny poprzez sie Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostpniania danych zwizanych z dziaalnosci Sejmu i jego organw oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala si na bezpatne wykorzystywanie materiaw znajdujcych si w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poniej: przy wszystkich materiaach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowa si informacja o rdle pochodzenia materiaw. rdem tym jest System Informacyjny Sejmu