zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015
Najnowsze akty wykonawcze podwiazane do paczki -Edukacja - kliknij nazwe ustawy aby wyświetlić wszystkie dla konkretnej Ustawy
WDU20190000496

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:01:09
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000432

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:05:09
2019-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000419

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:05:11
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000392

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:06:58
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000335

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:02
2019-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000302

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:14
2019-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000287

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:39
2019-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:46
2019-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000533

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:00:06
2019-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000502

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:00:58
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000465

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:01:41
2019-03-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000413

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:06:07
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000402

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:06:16
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000391

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:06:59
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000372

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:07:37
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000373

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:07:37
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000322

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:09
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000323

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:09
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000325

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:04
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000321

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:10
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000311

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:12
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000316

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:11
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000318

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:11
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000319

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:11
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000320

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:10
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000533

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:00:06
2019-03-29
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000502

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:00:58
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000496

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:01:09
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000465

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:01:41
2019-03-26
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000432

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:05:09
2019-03-07
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000413

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:06:07
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000419

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:05:11
2019-03-20
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000402

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:06:16
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000391

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:06:59
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000392

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:06:58
2019-03-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000372

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:07:37
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000373

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:07:37
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000335

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:02
2019-02-22
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000322

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:09
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000323

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:09
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000325

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:04
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000321

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:10
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000311

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:12
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000316

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:11
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000318

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:11
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000319

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:11
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000320

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:10
2019-09-01
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000302

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:14
2019-03-05
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000287

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:39
2019-02-15
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
WDU20190000267

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

obowiązujący na dzień 2019-03-25 00:10:46
2019-02-06
0000-00-00
---- -- --
---- -- --
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

2005-12-01
32005L0071

Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych

2005-10-12
32004L0114

Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

2004-12-13
32004L0083

Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0081

Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami

2004-04-29
32004L0038

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWGTekst mający znaczenie dla EOG.

2004-04-29
32003L0110

Dyrektywa Rady 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną

2003-11-25
32003L0109

Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi

2003-11-25
32003L0086

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin

2003-09-22
32003L0009

Dyrektywa Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiająca minimalne normy dotyczące przyjmowania osób ubiegających się o azyl

2003-01-27
32001L0055

Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami

2001-07-20
31993L0096

Dyrektywa Rady 93/96/EWG z dnia 29 października 1993 r. w sprawie prawa pobytu dla studentów

1993-10-29
31990L0365

Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek, które zakończyły działalność zawodową

1990-06-28
31990L0364

Dyrektywa Rady z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie prawa pobytu

1990-06-28
31968L0360

Dyrektywa Rady z dnia 15 października 1968 r. w sprawie zniesienia ograniczeń w przemieszczaniu się i pobycie pracowników Państw Członkowskich i ich rodzin we Wspólnocie

1968-10-15
32005L0085

Dyrektywa Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich

2005-12-01
32005L0071

Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych

2005-10-12
32004L0114

Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie

2004-12-13
32004L0083

Dyrektywa Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony

2004-04-29
32004L0038

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWGTekst mający znaczenie dla EOG.

2004-04-29
32013R1408

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

2013-12-18
32013R1407

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Tekst mający znaczenie dla EOG

2013-12-18

jestes na indexie


O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu